OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Právny základ spracovávania Vašich osobných údajov

Osobné údaje spotrebiteľa spracovávame v zmysle ustanovenia §13 odst.1, písm.b zákona číslo 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej ako "ZOOU"/ a nariadením EÚ 2016/679 /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/, ďalej ako GDPR

2. Na aké účely a aké osobné údaje spracovávame

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, kde jednou zo zmluvných strán je spotrebiteľ, ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím kúpnej zmluvy na základe žiadosti spotrebiteľa, ako dotknutej osoby a je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručením objednaného tovaru. Spracovávame:

a/ identifikačné údaje - meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, popr. číslo preukazu totožnosti pri nákupe na splátky

b/ kontaktné údaje - adresa doručenia, e-mailová adresa,  telefónne číslo, fakturačná adresa

c/ údaje o vašej objednávke - údaje o tovare a službách,ktoré ste si objednali, spôsob doručenia, údaje o reklamáciach a čísle platobného účtu                                        

3. Ako dlho sa budú Vaše osobné údaje uchovávať

Osobné údaje spotrebiteľa sa uchovávajú po dobu určitú a to do splnenia účelu spracovávania osobných údajov  spotrebiteľa. Po splnení účelu spracovávania zabezpečí predávajúci bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa

4. Kto spracováva Vaše osobné údaje a komu ich odovzdáva

Osobné údaje spracovávame pre vlastné účely, ako ich správca. Identifikácia správcu predávajúceho: DAES, s.r.o. Fatranská 8035, 010 08  Žilina, IČO: 31 644 317, IČ DPH: SK2020447110, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka S.r.o. č. 3117/L.  Ako správca určujeme prostriedky spracovávania osobných údajov a zodpovedáme za ich riadne vykonávanie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa na vybavení Vašich objednávok podieľajú a nachádzajú sa v úlohe správcu a to :

* prepravným spoločnostiam, najmä spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o. Senecká cesta 1, Bratislava, IČO:31 329 217

* partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou

* partnerom, zaisťujúcim predaj na splátky, ak zvolíte tento typ platenia

* dodávateľovi tovaru, alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby

* poskytovateľovi služby zisťovanie spokojnosti " Overené zákazníkmi"  a sprostredkovateľovi predajov: spoločnosť Heuréka  Shopping, s.r.o. IČO:023 87 727

5. Zasielanie údajov mimo EÚ

Vaše osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch odovzdať aj do krajín, ktoré nie sú súčasťou Europského hospodárského priestoru. Takéto odovzdanie údajov budeme uskutočňovať len v prípade, že sa príslušny spracovávateľ zaviaže dodržiavať štandardné zmluvné doložky vydané Europskou komisiou a dostupné na adrese:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:385:0074:0084:CS:PDF

6. Vaše základné osobné práva pri spracovávaní osobných údajov

a/ Právo na prístup - máte právo vedieť aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovávaním osobných údajov. Túto informáciu Vám poskytujeme v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov". Ak nemáte istotu, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame môžete nás požiadať o potvrdenie či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú sú alebo nie sú z našej strany spracovávane a máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Máte právo požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, prvá kópia sa poskytuje bezplatne. Každá ďalšia je za poplatok.

b/ Právo na opravu - ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame sú nepresné alebo neúplne máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

c/ Právo na výmaz - alebo zabudnutie. V niektorých prípadoch máte právo aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Bez zbytočného odkladu ich vymažeme ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

* Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali

* odvoláte súhlas so spracovávaním osobných údajov, pričom ide o údaje, na ktorých spracovanie je nevyhnutný Váš súhlas a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať

* využijete svoje právo namietať proti spracovávaniu /viď: Právo namietať voči spracovávaniu/ u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené, ktoré by toto spracovávanie oprávňovali nemáme, alebo

* sa domnievate, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznymi predpismi

Upozorňujeme, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to že ihneď zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, ak spracovanie Vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov. /viď: Právny základ spracovávania a účel spracovávania/

d/ Právo na obmedzenie spracovania - toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto neboli predmetom žiadných ďalších operácií spracovania a to po obmedzenú dobu /nie navždy/.  Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť ak:

* popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme aké údaje sú správne

* Vaše údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu, napr. nad rámec toho čo spracovávať musíme, ale Vy budete pred výmazom uprednostňovať iba ich obmedzenie, lebo predpokladáte že v budúcnosti by ste nám tieto údaje aj tak poskytli

* Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov

* vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu počas ktorej zisťujeme, či je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajo obmedziť.

e/ Právo na prenositeľnosť - Vám dáva právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte z údajov, ktoré spracovávame automatizovane v elektronických databázach.

d/ Právo namietať proti spracovávaniu - Vám umožňuje namietať proti spracovaniu  osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe našich oprávnených záujmov. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať ihneď. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to aby sme v spracovávaní pokračovali.

e/ Právo podať sťažnosť -  toto právo môžete uplatniť ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými predpismi. Sťažnosť môžete podať na : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava

 7. Ako zrušíte svoj súhlas potom čo ste ho poskytli

Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek písomne odvolať.

 

Ing. Terézia Lackaňová - konateľka spoločnosti 

V Žiline 25. 5. 2018

 

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci uchováva osobné údaje kupujúceho na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 4. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v ods. 3. týchto podmienok.

 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

 1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

 2. identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

 3. účel spracúvania osobných údajov,

 4. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a

 5. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

 

pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10 týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

 

 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 3. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 4. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 6. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 

 1. Právo kupujúceho podľa ods. 7. - bodu 5. a 6. týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 2. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

 • využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 • poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 2. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 3. Ak kupujúci uplatní svoje právo

 

 1. písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

 3. u sprostredkovateľa podľa bodu „a“ alebo „b“ tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 

 1. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 2. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 3. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 4. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 1. až 3., 5 až ods. 8. týchto Obchodných podmienok a ods. 9. až 11. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne.

 5. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7. bodu 4. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 6. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16. a 17. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 7. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v ods. 3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: IN TIME, s.r.o. (kuriérny prepravca UPS), Slovenská pošta, a.s.

 


pre registrovaných


 

nová registrácia
zabudol som heslo
Certifikát Overené zákazníkmi
 
Bazény | tepelné čerpadlá | záhradný nábytok | záhradkárske potreby | fúkaná izolácia © 2008-2021 DAES, s.r.o., vytvorilo MaM Multimedia, s.r.o.